Minto

Found at Cherryton Brickworks.

Minto Brick Company Limited, Cherryton Brickworks, Clackmannanshire.

.

.

.

.

 

Similar articles