Arniston

Found at the old Arniston Colliery Site, Gorebridge, Edinburgh

Arniston Coal, Lime & Brick Works, Gorebridge, Midlothian.

.

.

.

.

 

 

Tagged with:

Similar articles